Vi skapar förutsättningar för en god ljudmiljö

De allra flesta av oss är medvetna om att god arbetsmiljö bidrar till glada och friska medarbetare. En bra fysisk arbetsmiljö är en förutsättning för goda prestationer.

Det här erbjuder vi

Så kallade akustiktak, det vill säga undertak med ljudabsorberande förmåga, har just de förmågor som krävs för att skapa god fysisk arbetsmiljö, i synnerhet när det gäller ljudmiljön. Ett akustiktak passar i en rad olika miljöer, såsom kontors-, sjukvårds- och idrottslokaler, för industri,- utbildnings- och omsorgslokaler samt för hemmiljö.

En bra ljudmiljö har i olika undersökningar visat sig sänka adrenalinnivåerna med hela 30 % i de kontorsmiljöer som varit föremål för undersökningar. Den har också förbättrat motivationen med upp till 60 %, samt förbättrat koncentrationsförmågan med hela 50 %. Likartade positiva resultat har uppvisats i såväl utbildningslokaler som i vårdmiljöer.

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att en rogivande ljudmiljö ger upphov till många positiva effekter för både medarbetare, brukare och kunder. det i sin tur leder till högre nöjdhet, förbättrade prestationer och långsiktig hållbarhet.

microphone-1209816_640

Vi installerar tak utifrån behov

Först behövs en specifikation av de behov som finns i berörd lokal. Vad är en lagom och bra ljudnivå, vad finns det för förväntningar, förhoppningar och önskemål? Det är frågor som du och dina medarbetare behöver diskutera för att vi ska kunna ta fram den bästa lösningen för era lokaler.

Att investera i ett akustiktak lönar sig alltid, både på kort och på lång sikt. De finns i flera olika material: polyester, mineralull, stenull, glasull och träull. Gemensamt är att de minskar de reflexljud som sprids via tak, väggar och golv. På så vis förbättras ljudmiljön, vilket kan ske genom ljudabsorption alternativt ljudreduktion.

Dagens moderna akustiktak är utformade i material som ger bra effekter med båda metoderna. Vilken metod som är lämpligast att använda beror på lokalens utformning, befintlig/önskad verksamhet samt dina önskemål. Ibland kan kompletterande ljudmiljöförbättrande åtgärder behövas, som t.e.x. installation av skärmavskiljare i öppna kontorsmiljöer.

Dagens moderna akustiktak erbjuder även möjligheter att ”bygga in” LED-armaturer, som skapar ännu bättre ljudmiljö än vad fritt hängande armaturer gör.

Comments are closed.